Uw zoekacties: Stichting Armen de Poth te Amersfoort, 1342-1999
x0100 Stichting Armen de Poth te Amersfoort, 1342-1999
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0100 Stichting Armen de Poth te Amersfoort, 1342-1999
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektermen: bunschoten
 
 
Beschrijving van het archief
Archiefvorming
Inhoud en structuur van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Verwant materiaal
Bijlagen
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
2.1. Stukken van algemene aard
2.3. Documentatie
3. Bijlagen
4. Regesten
5. Zegels
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1342-1999
Soort toegang:
inventaris
Depotlocatie:
Amersfoort
Auteur:
Ton Reichgelt
Openbaarheid:
Beperkt voor stukken jonger dan 40 jaar
Omvang:
34,4 meter
Herkomst:
Bewaring
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Archief Eemland, Amersfoort. Toegang 0100 Stichting Armen de Poth te Amersfoort, 1342-1999
VERKORT:
NL-AmfAE 0100
Geografische namen:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
Gevonden archiefstukken
2.2.1.5.6.2. Bunschoten
490 Herman van Vanefelt en meester Peter Zoest, huwelijkslieden aan de ene zijde, en Johan Steven Heinricks en Andries Pouwelss, huwelijkslieden aan de andere kant, Lobberich Jorden Gysbertz weduwe met Gysbert Jordenss soen vander Maeth, aan de ene kant, en Albert Lumanss, met zijn dochter Kunera, aan de andere kant sluiten een huwelijksovereenkomst waarbij
Lobberich en Gysbert inbrengen een erf te Hoogland met de bijbehorende tienden, gemeenschappelijk met Dierck Poeyt Evertz, in pacht bij Aert Reyerss, een hoevendeel van de malen, gemeenschappelijk met Dirck Poeyt, een opgaand stuk land in de Duist, gemeenschappelijk met joncffrouw Styn van Wede, strekkende van de Neerwech tot aan de Laak, een losrente van 7,5 gulden, gevestigd op Gherryt Teynagels land te Bunschoten; de helft van vijf Philippusguldens gevestigd op Peter Meyns Peterss soens goed te Amersfoort; 60 Philippusguldens;
Albert en Kunera inbrengen vier dagmaten land te Bunschoten achter Ghys Nagell, in pacht bij Gheryt Janss, aan de ene zijde begrensd door het land van Wilhem Bosch, aan de andere zijde Luy Ryckz erfgenaam; drie dagmaten gelegen bij de dyckhuyssen, in pacht bij Heinrick Dircks, aan de ene zijde begrensd door het land van de kinderen van Herman Bosch, aan de andere zijde Peter Volckenss; vier dagmaten op die groote maet, in pacht bij Jan Ribbenss, waar de twee dagmaten van Albert Lumanss aan de ene zijde naast gelegen zijn, aan de twee dagmaten van Deus Meynss; drie dagmaten gelegen op het ooster blok, in pacht bij Aert Peter Lambertz, gemeenschappelijk met Elbert Bergers erfgenamen; 3,5 dagmaat gelegen aan de andere zijde van de Laak, in pacht bij Ryck en Albert Lumanss, strekkende van heer Ryck Luyten zijn dyckstoel tot aan de dijk; verder geeft Albert uit zijn goederen nog twee dagmaten min een vierdel gelegen over de Laak buitendijks, gemeenschappelijk met Ryck Luyten; nog een halve hof achter de kerk, in pacht bij de pastoor, aan de ene zijde begrensd door Jan Ribbens, aan de an
521 Oeda weduwe van Dirck Peut en Rutger haar zoon, met hun huwelijkslieden Aert Gherrytsz en Johan van Snuell, aan ene zijde en Lobberich weduwe van Jorden Gysbertz en haar dochter Dam, met hun huwelijkslieden Gysbert Jordenss Vermaet en Cornelis van Wede, aan de andere zijde sluiten een huwelijksovereenkomst waarbij
Rutger inbrengt
een half erf geheten Buechorst gelegen op Hamersveld, tijnsgoed van de Sint Paulusabdij te Utrecht, aan de ene zijde zuidwaarts begrensd door de Leusbroeker wetering en aan de andere zijde westwaarts Henrick Zaell Willemss en Geertruyt zijn zuster en Rutgerz zelf; de helft van het erf en goed geheten de Zyetwyndt, aan de oostzijde het gasthuis te Amersfoort, aan de westzijde de Byeshaer, aan de noordzijde de Buechorst, aan de zuidzijde Henrick Goirts erfgenamen; een halve tiend op de Amersfoortse Eng en die van Varrenhees leengoed van het Sicht Utrecht; de tiende van de goederen op Bloemende strekkende over de Burgwal naar Weden, leengoed van Johan van Rossem, heer van Broickhuyssen; een erfrente van 1 gouden guldenuit het erf van Henrick van Syl te Leusden; 500 gulden aan geld en have;
verder geeft Oeda de helft van een stuk land in de Nederbirkt in het gerecht van Amersfoort, aan de ene zijde begrensd door Thonis Geryts, aan de andere zijde Gerryt Duwers erfgenamen; de helft 2,5 dagmaat land gelegen te Bunschoten Te Velde, gemeenschappelijk met Roeloffgen van Dashorst
Lobberich en Dam brengen in
18 dagmaten land te Nederzeldert, aan de oostzijde begrensd door de refgenamen van Johan van Westrenen, het klooster in de Birkt en het gasthuis te Amersfoort, aan de westzijde Gysbert Jacobss erfgenamen en het kapittel van Amersfoort; de helft van 8 dagmaten land in Nederzeldert benedenweges, aan de ene zijde begrensd door de erfgenamen van Johan van Westrenen, aan de andere zijde Geertruyt Thonis Pyls weduwe of haar erfgenamen strekkende van de OudeWetering tot de Haarse Loodijk, leengoed van de abdij van Sint Paulus te
544 Cornelis Volckenss, oud burgemeester, maakt een testamen waarbij
- alle voorgaande testamenten nietig verklaard worden
- behalve die betreffende de lijftochten die op naam van Geertruyt Jacobs dochter zijn overleden vrouw zijn gemaakt: het vierdedeel van 15 dagmaten land te Bunschoten bij de Crounckel naast de Duisterwetering, geemeen met de kinderen van Meynaert Volckenss; het vierdedeel van 21 dagmaten land in de Runnenboom in het gerecht en gemeen als boven; het vierde deel van veertien dagmaten land binnen- en buitendijks in hetzelfde gerecht, waar Cornelis Elbertsz op woont; het vierde deel van 8,5 dagmaten land in dat Breede Lant in het gerecht en gemeen als boven; het voerde deel van het huis, hof en hofstede te Bunschoten bewoond en in gebruikt door de kinderen van zijn overleden broer; al deze voornoemde goederen worden gelijkelijk verdeeld onder Pelgrim, Volcken en Marten, zonen van Meynaert zijn overleden broer en Jannitgen Werners dochter, en Weymtgen en Cristina dochters van Meynaert en Jannitgen;
- de goederen hem nagelaten door zijn moeder Geertruyt Volckenss weduwe: de helft van 24 dagmaten land te Bunschoten Bosges Lant genaamd; de helft van een helft van 15 dagmaten land in hetzelfde gerecht bij de Crouckel naast de Duisterwetering gemeen met Meynaert Volckenss kinderen; de helft van en helft van 21 dagmaten land bij de Runnenboom in het gerecht en gemeen als boven; de helft van een helft van 14 dagmaten land binnen- en buitendijks in hetzelfde gerecht waar Cornelis Elbertss woont; de helft van een helft van 8,5 dagmaten land in het gerecht en gemeen als boven, genaamd dat Breede Lant; de helft van een helft van huis, hof en hofstede in hetzelfde gerecht in gebruik bij de kinderen van zijn overleden broer; de helft van een helft van een kamp land van 3 dagmaten te Veen, genaamd die malenwerffs camp; de helft van een helft van een stuk land genaam Den Acker, gelegen als boven; de helft van een helft van stukje land gelegen in Truyen L
557 Gerrit Gerritsz en Catharina Jacob Walicks dochter en hun zoon Jacob, met hun huwelijkslieden Frans Andriesz, Frans Meynsz, aan de ene zijde, en Ghysbrecht van der Maeth en Cunera Albert Lumanss dochter en hun dochter Willemtgen, met hun huwelijkslieden Rutger Poeyt en Jan Steven Heynrcxz, aan de andere zijde, sluiten een huwelijksovereenkomst
waarbij de eerste partij inbrengt
de helft van 24 dagmaten land met huis en hofstede gelegen te Nederzeldert gemeenschappelijk met de erfgenamen van Peter van Dam, waaronder vier dagmaten burgermaets, strekkende van de Nederzeldertseweg tot aan de Haarse Loodijk; een rentebrief van 24 gulden per jaar ten laste van MariePeters in de Luijt te Amsterdam; 120 Keizersgulden gereed geld;
de tweede partij inbrngt 8,5 dagmaat land gelegen in Bunschoten te Veen vanouds genaamd Staels land, aan de ene zijde begrensd door Lambert Willemsz erfgenamen, aan de andere zijde Peter Jongentgens erfgenamen; de helft van 12 dagmaten land in Bunschoten te Velde, aan de ene zijde Willem Bosschen erfgenamen, aan de andere zijde Luyt Rycxs erfgenamen; 4 dagmaten te Bunschoten op de Groete Maet, aan de ene zijdebegrensd Anthonis Harmansz,aan de andere zijde Gysbrecht vander Maeth c.s.; honderd Karolusguldens aan gerede penningen; met de voorwaarden dat Jacob Willemtgen een lijfrente geeft van 30 Keizersguldens per jaar uit bovengenoemde goederen, welke lijftocht vervalt als Willemtgen na Jacobs dood een tweede huwelijk aangaat, deze bepaling is niet van kracht als er geen kinderen uit dit huwelijk zijn, Willemtgen krijgt dan 25 gulden per jaar; mocht na het overlijden van beiden geen nakomelingen zijn dan gaan de goederen terug naar de familie waar ze vandaan gekomen zijn; als er wel nageslacht is zal de langstlevende de kinderen laten volgen de goederen van de overledene; groei of afname van de boedel zal gelijk verdeeld worden; ondertekend door Gerrit Gerritsz en Ghysbrecht vander Maeth en huwelijkslieden en bezegeld door de huwelijks
612 Dirck van Dolre maakt een testament waarbij
- hij vermaakt aan het kapittel van de Sint Joriskerk 21 Hollandse guldens ten behoeve van de ornamenten etc.;
- aan de Onse Lieve Vrouwekerk een zekere som om boter te kopen die moet worden uitgedeeld met de proven aan de armen in de vasten;
- aan de koorzangers ieder een paar nieuwe schoenen binnen een maand na zijn dood;
- aan heer Gerrit Hoft al zijn boeken, met uitzondering van het Ius Canonicum, de Summa Angelica en Liber Institutionum, die hij bestemt tot de Librarie, met dien verstande dat als een andere Librarije wordt opgericht, de boeken daar voor zullen zijn;
- aan een nieuwe Librarie, mits die binnen een jaar na zijn dood wordt opgericht, 1 pond;
- aan de Celzusters jaarlijks twee schouwen turf, te graven uit de Melm;
- aan de Armen de Poth de som van 425 Karolusgulden, met een jaarlijkse renteopbrengst van 20 gulden, waarvan 15 gulden bestemd moeten worden voor de uitdeling van wekelijkse prove extra en in de vasten 3 gulden bij de uitdeling van 4 gulden nagelaten door Henrick van Bijler en een uitkering aan de broeders van 6,5 stuiver op de dag dat de rekening wordt afgehoord en voor de keuken op die dag 1 stuiver, dit alles ter vertering, waarbij afwezigen voor dat bedrag wijn bezorgd krijgen en waarvan 5 gulden vrij door de Poth besteed mogen worden, met dien verstande, dat binnen een kwartaal na zijn dood de Poth de bestemming zal laten weten;
Ongedateerd afschrift door notaris Johan Vlug, midden 16e eeuw, met afschrift hiervan van 18 september 1651 door R. van Ingen, notaris.
In dorso: 'copia copiae vant Testament van Heere Dirck van Dolre nopende de Deijll tot Bunschoten'.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS