Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

E-depot

Overheden gaan steeds meer digitaal werken en archiefbewaarplaatsen moeten voorbereid zijn om dergelijke digital born archiefstukken duurzaam en veilig op te slaan. Archief Eemland heeft daarom samen met drie andere archieforganisaties de handen ineen geslagen om gemeenten hierbij te helpen. Hiervoor werd in 2016 het project E-depot opgestart.

Archief Eemland werkt in dit projectverband samen met Streekarchief Gooi en Vechtstreek, RHC Vecht en Venen en RHC Zuidoost Utrecht, met als doel het duurzaam toegankelijk maken en houden van te bewaren informatie van de bij hen aangesloten gemeenten.

Onderzoek
De eerste fase van het project bestond uit een onderzoek, erop gericht om duidelijkheid te verkrijgen over de stand van zaken bij de deelnemende gemeenten wat betreft digitale archivering. Maar meer nog was het onderzoek bedoeld om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en uitvoerbare oplossingen om overheidsinformatie duurzaam digitaal te kunnen bewaren en beheren binnen het werkgebied van de vier samenwerkende archiefdiensten.

Het eindrapport van dit onderzoek vind u hier.

Fase twee
In navolging van het gedane onderzoek zijn er twee trajecten gestart om uiteindelijk een duurzaam en toegankelijk e-depot te kunnen realiseren. Allereerst moet het informatiebeleid in alle aangesloten gemeenten op een zodanige manier worden ingericht en geactualiseerd dat het aan kan sluiten bij een e-depot.

Daarnaast moet natuurlijk het daadwerkelijke e-depot gerealiseerd en ingericht worden. Dit zal hoogstwaarschijnlijk de vorm krijgen van een e-depotsysteem waar de gemeenten van de samenwerkende archiefinstellingen gezamenlijk bij aangesloten zullen zijn. Als richtjaar voor dit alles is 2020 gekozen in navolging van het project Archief 2020 van het Nationaal Archief.