Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Toezicht

Wat houdt archieftoezicht in?
Archieftoezicht is toetsing op de naleving van de Archiefwet en -regelgeving bij overheidsorganisaties. De kwaliteit van het informatie- en archiefbeheer wordt in kaart gebracht. Het doel is het realiseren van een goede toegankelijkheid en duurzaamheid van overheidsinformatie en daarmee het waarborgen van de verantwoording van het overheidshandelen. Overheidsorganen in de regio Eemland zijn verder verplicht bij een voorgenomen vernietiging en/of substitutie van archiefbescheiden een machtiging, c.q. advies van de gemeentearchivaris aan te vragen.

Het toezicht wordt uitgevoerd door archiefinspecteurs van Het Utrechts Archief namens de gemeentearchivaris van Amersfoort. Daarbij wordt overlegd met en geïnspecteerd bij de ambtelijke organisatie.

Archiefinspectie
De gemeentearchivaris van Amersfoort toetst de kwaliteit van het archiefbeheer en geeft daarbij advies vanuit een onafhankelijke positie. De gemeentearchivaris is een strategische gesprekspartner die toezicht houdt op de kwaliteit van het archiefbeheer bij de aangesloten gemeenten, binnen de grenzen van de rol als toezichthouder.