Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Kadaster

In 1832 officieel (na een voorbereidende fase) door het Ministerie van Financiën begonnen administratie ter inning van een grondbelasting. Thans hoofdzakelijk een administratie (bestaand uit leggers en kaarten) van de eigendom van grond en onroerend goed vallend onder het Ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Alle percelen grond behoren tot een bepaalde kadastrale gemeente, deze is onderverdeeld in secties.

Per 1 januari 1996 heeft Afrt 14 secties (A t.e.m. P - I en J vervallen -; iedere sectie bevat een wisselend aantal kadastrale nummers (totaal: 36789); deze nummers duiden het betrokken perceel aan. Hoogland is een aparte kadastrale gemeente gebleven (6 secties; totaal 5026 nummers).

De K kaarten zijn thans vervangen door de Grootschalige Basis Kaart van Nederland (GBKN)

Zie ook: Huisnummers worden niet geadministreerd; wel: de namen van eigenaren, erop gevestigde hypotheken en eventuele andere zakelijke rechten en verplichtingen. In iedere notariele overdrachtsacte worden de kadastrale gegevens vermeld. Voor historisch onderzoek zijn met name de zg. 'eerstaanwijzende tafels' uit de voorbereidende fase van belang om historisch contact te krijgen met oudere bezitsdocumenten.

Opmerkelijk is dat verschilende K ambtenaren (Van Beurden, Van der Neut en Teeling) zich met diverse aspecten van de Afrt geschiedenis hebben bezig gehouden; de laatste twee organiseerden daarover in 1950 een tentoonstelling in hun gebouw (AC 15.12.1950)

Eind 1997 zal de eerstaanwijzende tafel van Leusden in de vorm van een atlas in druk verschijnen. (Auteur: J. Verduin; AC 8-10-1997).