Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Foreesten

In de bekende, in Nijmegen gegeven Oorkonde van 8 juni 777 wordt o.a. vermeld dat Karel de Grote aan de bisschoppelijke kerk te Utrecht een aantal landgoederen en woeste gronden schenkt. Er wordt gesproken over de bestuurseenheid (gouw) Flethite; hierin liggen al deze objecten. Tot de aan de bisschop geschonken objecten behoren het landgoed Lisiduna (de kern van Oud-Leusden) en een viertal F, gebieden waar de koning het jachtrecht bezat: Hengistscoto, Fornhese, Mocoroht en Widoc. Deze F liggen ter weerszijde van de Hemus (later: Eem) en zij worden in deze volgorde genoemd. Dat betekent voor de bevredigend gelokaliseerde foreesten: van hoog naar laag gebied, eerst de west(linker)zijde, dan de oost(rechter)zijde van de waterloop. Het nog niet gelokaliseerde Mocoroht zou dan, volgens deze gedachte, aan de oostzijde moeten liggen; ook een reden om het wel als zodanig opgevatte Maarn als voortzetting af te wijzen. Amer

Referentie(s): Kemperink, 1970.