Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Onderzoeksgids Burgerweeshuis Amersfoort

In de archieven van het Burgerweeshuis te Amersfoort bevinden zich twee registers waarin de in het weeshuis opgenomen kinderen in chronologische volgorde zijn ingeschreven. De registers lopen respectievelijk over de periode 1552-1836 en 1832-1902. Ze zijn te vinden onder archieftoegang 0101 inventarisnummers 225 en 793.

De inschrijvingen over de periode 1552-1632 zijn afgeschreven uit een ouder register dat, onder inventarisnummer 1, eveneens bewaard is gebleven. In het begin van de zeventiende eeuw zijn beide registers waarschijnlijk naast elkaar gebruikt. Dit heeft tot gevolg gehad dat het ene register soms meer gegevens bevat dan het andere.

In de index die gemaakt is van deze gegevens, zijn de bovengenoemde registers gecombineerd om de informatie zo compleet mogelijk aan te kunnen bieden. Behalve naam, datum en jaar van binnenkomst, worden nadere bijzonderheden als namen van ouders of andere familieleden, leeftijd, datum van vertrek of overlijden en beroep vermeld.

Naast deze registers zijn nog enkele andere namenlijsten van opgenomen weeskinderen bewaard gebleven. Deze zijn tevens onder archieftoegang 0101 te vinden: inventarisnummers 228-230. In de regel worden de hierin genoemde weeskinderen echter ook aangetroffen in het eerdergenoemde register, inventarisnummer 225. Uitzonderingen op deze regel zijn onder vermelding van het betreffende inventarisnummer eveneens in deze index te vinden.

Ten slotte bevinden zich in het archief nog twee inschrijvingsregisters van weeskinderen over de jaren 1804-1932: inventarisnummers 792 en 794.

Naast het Burgerweeshuis kende Amersfoort sinds 1717 ook een Stadskinderhuis, bedoeld voor de opvang van weeskinderen van niet-burgers. Dit stadskinderhuis fuseerde in 1804 met het Burgerweeshuis. De in het Stadskinderhuis opgenomen weeskinderen zijn te vinden onder inventarisnummers 519-521. Ook deze zijn opgenomen in de index.

De index met alle ingeschreven weeskinderen is op onze website te raadplegen onder het kopje weeshuis.

Naast de archieven van de weeshuizen beschikt Archief Eemland ook over het archief van de Weeskamer. Hiervoor bieden wij een afzonderlijke onderzoeksgids aan.