Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Onderzoeksgids Burgerrechtenverleningen

Sinds de Bataafse Revolutie (1794-1799) zijn alle inwoners van een gemeente gelijk berechtigd, maar voor die tijd werd er nog onderscheid gemaakt tussen ‘inwoonders’ en burgers of poorters. Burgers hadden diverse privileges en konden (in theorie) deelnemen aan het stedelijk bestuur. Daar stonden echter ook bepaalde plichten tegenover. Burger was men vanaf geboorte (uit een burgerechtpaar), maar het burgerschap kon ook verworven worden tegen betaling van leges. In bijzondere gevallen kon het burgerschap zelfs door het stadsbestuur geschonken worden.

Burgerrechtverleningen werden vastgelegd in zogenaamde burgerboeken die in Amersfoort alleen bewaard zijn gebleven over de periode 1650-1807 (archieftoegang 0001.01 Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810 inv. nrs. 1847-1848). De besluiten tot verlening van het burgerschap werden echter ook vastgelegd in de resolutieboeken van het stadsbestuur. Deze boeken zijn, met enige hiaten, bewaard gebleven vanaf 1436.

In de index van burgerrechtverleningen zijn naast de ingeschrevenen in de burgerboeken, ook alle ruim 2.000 inburgeringen opgenomen die in de periode 1436-1649 in de resolutieboeken zijn opgetekend. Behalve de datum van inburgering en de naam, zijn veelal het beroep en de plaats van herkomst van de betrokkene vermeld. Indien mogelijk is hierbij naast de oorspronkelijke schrijfwijze ook de hedendaagse vorm opgenomen.

De index kan geraadpleegd worden op onze website onder het kopje burgerrechtverleningen.